DownTophomehome
Đăng Nhập / Đăng Ký

Bảng đăng nhập đóng mở


  Thông điệp [ Trang 1 trong tổng số 1 trang ]

1
on 07/01/16, 11:28 am

avatar

Ban Truyền Thông
Demo Ảnh
Bước 1 : Vào overall_header tìm code :
Code:
</head>

Cho đoạn code sau vào sau nó
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->  
  <div id="_panel" style="display: none; height: 214px;">
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
$(function(){$('#signin').attr('action','/login?redirect='+this.location.pathname);});//]]></script>
<form action="/login?redirect=/" method="post" name="form_login" id="signin">

    <div class="_Scanu_container">
      
<table>
<tbody><tr>
<td style="padding: 5px;">
          Tên đăng nhập:
</td>
<td style="padding: 5px;">
            <input name="username" type="text" class="_input_text">
</td>
<td style="padding: 8px;">

</td>
</tr>
<tr></td>
</tr>
  
  <tr>
  <td style="padding: 5px;">
          Mật khẩu:
</td>
<td style="padding: 5px;">
                    <li>
<input name="password" type="password" style="margin-top: 5px; display: inline-block;" class="_input_text" id="_scanu_password">

                      
                      
                      </li>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 5px;"></td>
<td style="padding: 5px;">
 


              
              
            <input type="submit" id="_login_button" class="_scanu_button" name="login"  value="Ðăng nhập">
              
          <label class="_stay_logged"><input type="checkbox" name="cookieuser" checked="checked"> Lưu mật khẩu
            </label>
</td>
</tr>
</tbody></table>

<input type="hidden" name="securitytoken" value="guest">
</div></form>
 

  
  </div>
  <div id="_open_close_button">
                <h3 class="_toggle">
                    <a id="_open" href="javascript:void(0)" style="display: inline;">Đăng nhập</a>
                    <a id="_close" style="display: none;" href="javascript:void(0)">Đóng lại</a>
                </h3>
            </div>
<!-- END switch_user_logged_out -->    <link href="https://dl.dropbox.com/u/57978077/%C4%90%C4%83ng%20nh%E1%BA%ADp%20Cntt-k3/Lightbox.css" type="text/css" rel="stylesheet">
      <script src="https://dl.dropbox.com/u/57978077/%C4%90%C4%83ng%20nh%E1%BA%ADp%20Cntt-k3/vf.login.js" type="text/javascript"></script>
  
  

Bước 2 : Vào css thêm đoạn này vào :
Code:
html, body, ul, ol, form, blockquote, dl, dd, img, h1, h2, h4, h5, h6, img {
margin: 0;
padding: 0;
list-style: none;
border: none;
}

#_panel {
    display: none;
    background: url(http://am4v.net/@forum/images/restart/xfloginbg.png);
    color: #ffffff;
    font-family: litios;
    font-size: 20px;
    margin-bottom: 0px;
}
._Scanu_container {
    margin:auto auto;
    padding: 20px;
    width: 600px;
}
#_panel a:link, #_panel a:visited, #_panel a:hover, #_panel a:active {

    color: #65a5d1;
    text-decoration: none;

}

._input_text {
    background: #021f33;
    -moz-border-radius: 5px;
    -webkit-border-radius: 5px;
    color: #65a5d1;
    box-shadow: inset 3px 3px 6px #01121f, 1px 1px 1px #04395e;
    border: none;
    height: 28px;
    width: 230px;
    padding-left: 8px;
    font-size:8pt;
}

._input_text:focus{
    outline: none;
}

._scanu_button {
    background: #021f33;
    -moz-border-radius: 5px;
    -webkit-border-radius: 5px;
    color: #65a5d1;
    box-shadow: 2px 2px 6px #01121f, inset 3px 3px 10px #04395e;
    border: none;
    padding: 5px;
    margin-right: 10px;
    cursor: pointer;
    font-size:8pt;
}

._scanu_button:active {
    box-shadow: inset 3px 3px 6px #01121f,  1px 1px 1px #04395e;
}

#_open_close_button{
    position: relative;
    z-index: 1;
    margin-bottom: 0px;
}

#_open_close_button ._toggle {
    font-size: 16px;
    font-family: litios;
    color: #CC0000;
    background: url(http://am4v.net/@forum/images/misc/loginbg.png);
    text-decoration: none;
    padding: 0 5px;
    margin-right: 20px;
    border-bottom-right-radius: 10px;
    -webkit-border-bottom-right-radius: 10px;
    -moz-border-radius-bottomright: 10px;
    -khtmlborder-bottom-right-radius: 10px;
    border-bottom-left-radius: 10px;
    -webkit-border-bottom-left-radius: 10px;
    -moz-border-radius-bottomleft: 10px;
    -khtml-border-bottom-left-radius: 10px;
    position: absolute;
    right: 0px;
    bottom: -28px;
    text-align: center;
    z-index: 1;
    line-height: 25px;
    box-shadow: 0px 2px 5px #606060;
    -webkit-box-shadow: 0px 2px 5px #606060;
    -moz-box-shadow: 0px 2px 5px #606060;
    -khtml-box-shadow: 0px 2px 5px #606060;
    width: 140px;
border-bottom: solid 1px #ffffff;
border-left: solid 1px #ffffff;
border-right: solid 1px #ffffff;
}

#_open_close_button ._toggle a {
    font-size: 16px;
    font-family: litios;
    color: #CC0000;
    text-decoration: none;
}

Bước 3 : Vào : MODULES >> HTML & JAVASCRIPT
Javascript codes management >> Add a Javascript Code
Title * : Đăng nhập đóng mở
Placement : In all the pages
Javascript Code * :
Code:
$(document).ready(function(){$("#_open").click(function(){$("div#_panel").slideDown("fast");$("#_panel").animate({"height":"+=10px"},"fast");$("#_panel").animate({"height":"-=10px"},"fast");$(".everything").animate({opacity:0.17},"fast");$(".everything").addClass("blur")});$("#_close").click(function(){$("div#_panel").slideUp("fast");$(".everything").removeClass("blur");$(".everything").animate({opacity:1},"fast")});$("._toggle a").click(function(){$("._toggle a").toggle()});$("._hide").change(function(){$("#_scanu_password,._lostPassword").slideUp("fast");$("._stay_logged").fadeOut("fast");$("#_panel").animate({"height":"-=52px"},"fast");$("#_register_button").show();$("#_login_button").hide();document.reg_log.action="register.php";$("#1").attr("name","");$("#2").attr("name","");$("#3").attr("name","");$("#4").attr("name","")});$("._show").change(function(){$("#_scanu_password,._lostPassword").slideDown("fast");$("._stay_logged").fadeIn("fast");$("#_panel").animate({"height":"+=52px"},"fast");$("#_register_button").hide();$("#_login_button").show();document.reg_log.action="login.php?do=login";$("#1").attr("name","s");$("#2").attr("name","do");$("#3").attr("name","vb_login_md5password");$("#4").attr("name","vb_login_md5password_utf")})});if(navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("chrome")>=0){$(window).load(function(){$('input:-webkit-autofill').each(function(){var text=$(this).val();var name=$(this).attr('name');$(this).after(this.outerHTML).remove();$('input[name='+name+']').val(text)})})}

Nguồn : http://www.cntt-k3.com/t6469p60-share-bang-dang-nhap-cntt-k3-dung-18-11-2012#111898

Thông điệp  [ Trang 1 trong tổng số 1 trang ]


  


  Bình Luận Facebook

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết